Giới thiệu về Trung tâm Chính sách Công dân

tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi hình dung một New Mexico thịnh vượng, nơi những người da màu, LGBTQ+ và các cộng đồng bị loại trừ theo lịch sử và có hệ thống nhận ra quyền tự do đầy đủ, phi thực dân hóa thông qua tiếp cận và đạt được công lý.

Nhiệm vụ của chúng ta

Có trụ sở tại Albuquerque, New Mexico, Trung tâm Chính sách Công dân (CCP) là một tổ chức 501c3 được miễn thuế phi đảng phái, hoạt động để trao quyền và khuếch đại tiếng nói của người dân New Mexico hàng ngày, đặc biệt là những người bị áp bức, nhằm hình thành một xã hội toàn diện hơn, phản ứng nhanh hơn, và nền dân chủ có trách nhiệm ––sử dụng lăng kính chủng tộc, giới tính, giai cấp và công bằng để xây dựng sức mạnh biến đổi thông qua trách nhiệm tập thể và xây dựng các cộng đồng thịnh vượng ở New Mexico. 

Phối hợp với các đối tác địa phương và quốc gia, chúng tôi làm việc để tăng cường sự tham gia và cử tri đi bỏ phiếu, xác định và đào tạo các nhà lãnh đạo mới cho đời sống công dân.

Với tư cách là người triệu tập NM Civic Engagement Table, chúng tôi cũng làm việc để ươm tạo các chiến dịch và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, bắt nguồn từ sức mạnh và kinh nghiệm của các cộng đồng, nhà hoạt động và nhà tổ chức đa chủng tộc, LGBTQ+ và bị loại trừ trong lịch sử và có hệ thống, đảm bảo sự giao thoa, chuyển động chéo các chiến lược xây dựng quyền lực và tổ chức cấp cơ sở, để đạt được một New Mexico công bằng và bình đẳng hơn, nơi mọi người có thể sống với đầy đủ phẩm giá của mình.

Trung tâm Chính sách Công dân được quốc gia công nhận là một nhà đổi mới trong lĩnh vực tham gia của công dân với thành tích đã được chứng minh về việc phát triển các chiến lược hiệu quả để kết nối các cộng đồng ít được đại diện với quy trình chính sách công và từ đó thúc đẩy sự thay đổi.

Nhân viên của chúng tôi

Oriana Sandoval

Giám đốc điều hành

Melanie Aranda

Giám đốc điều hành

Cellina Sedillo

Trợ lý hành chính

John Daniel

Cố vấn cao cấp

Lan Sena

Giám đốc chính sách

Renee Beltran

Điều phối viên bàn đính hôn công dân New Mexico

Jessie Damazyn

Giám đốc truyền thông

Michael Leon Guerrero

Cố vấn cấp cao về bền vững kinh tế

Samantha Salazar

Thành viên công bằng khí hậu

Hakim Bellamy

Cộng tác viên phát triển

Dora Hernández

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em

Abraham Sánchez

Giám đốc Dân chủ Toàn diện

Andrew Taylor

c3 Trình quản lý dữ liệu

vấn đề của chúng tôi

VI