Cố vấn cấp cao về bền vững kinh tế

Michael Leon Guerrero

headshot-55

sinh học


Michael Leon Guerrero là Cố vấn Kinh tế Bền vững cho Trung tâm Chính sách Công dân. Ông có 35 năm kinh nghiệm với tư cách là nhà tổ chức cộng đồng và điều phối viên của các liên minh cấp cơ sở trên toàn quốc. Từ năm 1987-2002, ông là nhà tổ chức chính và Giám đốc điều hành của Dự án tổ chức SouthWest tổ chức các chiến dịch địa phương, tiểu bang và khu vực dẫn đến các chính sách công bằng kinh tế và môi trường tiến bộ cũng như dọn dẹp các địa điểm bị ô nhiễm. Ông đã phục vụ tám năm với tư cách là Điều phối viên Quốc gia của Liên minh Công lý Toàn cầu Cơ sở (GGJ), kết nối các tổ chức dựa vào cộng đồng ở Hoa Kỳ với các phong trào xã hội quốc tế để điều phối các nỗ lực về toàn cầu hóa, chủ nghĩa quân phiệt và khí hậu. Ông là Giám đốc Điều hành của UNITY, một sáng kiến của sáu mạng lưới công lý kinh tế quốc gia bao gồm Liên minh Công nhân Gia đình Quốc gia, Mạng lưới Tổ chức Ngày Quốc khánh của Người lao động, Liên minh Quyền đối với Thành phố, Mạng lưới Đẩy lùi, Liên minh Công nhân Khách quốc gia, GGJ và Việc làm với Công lý. Ông cũng là Điều phối viên Quốc gia của Liên minh Công lý Khí hậu, một nỗ lực do các tổ chức công lý môi trường dẫn đầu hoạt động vì sự chuyển đổi công bằng từ các ngành công nghiệp khai thác sang các nền kinh tế sống và bền vững. Và từ năm 2016-2022, Michael là Giám đốc Điều hành của Mạng lưới Lao động vì Sự bền vững, giúp xây dựng cầu nối giữa phong trào khí hậu, liên đoàn lao động và các tổ chức do công nhân lãnh đạo khác để giải quyết khủng hoảng khí hậu và bất công kinh tế.
Michael đã phục vụ trong Hội đồng quản trị Greenpeace USA, Jobs with Justice và New World Foundation. Ông là thành viên sáng lập Ủy ban Điều phối Quốc gia của Diễn đàn Xã hội Hoa Kỳ và là đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Quốc tế Diễn đàn Xã hội Thế giới.

VI