TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Nền dân chủ

Thành lập một chính phủ phản ánh và đại diện cho các cộng đồng của New Mexico

Đạo luật về quyền bỏ phiếu của NM

Cuộc đấu tranh giành quyền bầu cử vẫn rất quan trọng khi các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ đang cố gắng gây khó khăn hơn cho cử tri trong việc bỏ phiếu. Chúng tôi đang chứng kiến các chiến thuật đàn áp cử tri gia tăng trên toàn quốc – bao gồm các trở ngại trong việc đăng ký cử tri, hạn chế các lựa chọn bỏ phiếu sớm và lấy lại quyền truy cập vào các lá phiếu gửi qua thư. Trung tâm Chính sách Công dân đang hợp tác với các tổ chức vào năm 2023 để thông qua nhiều đạo luật về quyền bầu cử nhằm khôi phục quyền bầu cử của những người từng bị giam giữ trước đây, tăng khả năng tiếp cận bỏ phiếu cho các cộng đồng bộ lạc, giúp đăng ký cử tri dễ dàng hơn và mở rộng các lựa chọn bỏ phiếu của cử tri .

Bảo vệ bầu cử

Các cử tri nên cảm thấy an toàn khi họ bỏ phiếu – chấm hết. Trung tâm Chính sách Công dân hỗ trợ Bộ trưởng Ngoại giao của New Mexico và tiểu bang của chúng tôi Tuyên ngôn về Quyền của Cử tri và sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi để chống lại thông tin sai lệch và đe dọa cử tri. CCP hỗ trợ các đối tác cộng đồng của chúng tôi, những người đào tạo những người theo dõi cuộc thăm dò và giám sát cuộc thăm dò, tăng tính an toàn và độ tin cậy cho các cuộc bầu cử của chúng ta. 

Hiện đại hóa khẩu hiệu Cơ quan lập pháp NM trên nền núi

Hiện đại hóa cơ quan lập pháp NM

New Mexico là tiểu bang cuối cùng sử dụng “Cơ quan Lập pháp Công dân” - có nghĩa là các quan chức và nhân viên được bầu của chúng tôi trong Roundhouse đều không được trả lương. Điều này có thể có ý nghĩa khi tiểu bang của chúng ta được thành lập, nhưng hệ thống này không còn phục vụ cộng đồng của chúng ta nữa và ĐCSTQ tự hào là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa các cơ quan lập pháp và cơ sở hạ tầng của chúng ta. Điều này sẽ bao gồm tiền lương cho các nhà lập pháp, tăng năng lực cho nhân viên nội bộ được trả lương và tăng thời lượng của các phiên họp lập pháp của chúng tôi để đảm bảo các dự luật và chính sách quan trọng không bị đình trệ hoặc cắt giảm.

VI