TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Cuộc bầu cử và bỏ phiếu năm 2023

Cuộc bầu cử địa phương thường kỳ năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 năm 2023.

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

  • Thư ký bắt đầu gửi phiếu bầu vắng mặt cho những cử tri đã yêu cầu.
  • Sách đóng để đăng ký cử tri trực tuyến và giấy.
  • Bắt đầu bỏ phiếu vắng mặt - gửi qua đường bưu điện hoặc giao tận tay lá phiếu vắng mặt của bạn
  • Vắng mặt trực tiếp và Đăng ký cùng ngày (SDR) tại Tòa nhà Thư ký bắt đầu

21 tháng 10 – 4 tháng 11 năm 2023 – Bỏ phiếu sớm và SDR mở rộng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy; hầu hết các địa điểm mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối

Ngày 24 tháng 10 năm 2023- Thời hạn nhận Đơn vắng mặt. Các đơn nhận sau ngày 24 sẽ bị từ chối, ngay cả khi nó được đóng dấu bưu điện vào ngày 24.

Ngày 7 tháng 11 năm 2023 – Ngày bầu cử 7 giờ sáng đến 7 giờ tối Các lá phiếu vắng mặt sẽ được gửi đến văn phòng thư ký muộn nhất là 7 giờ tối.

Hãy truy cập NMVOTE.org để biết thêm thông tin.

VI