THÀNH VIÊN

Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico

Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy công bằng kinh tế và xã hội thông qua giáo dục, biện hộ và kiện tụng. Chúng tôi làm việc với những người New Mexico có thu nhập thấp để cải thiện điều kiện sống, tăng cơ hội và bảo vệ quyền của những người sống trong cảnh nghèo đói.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI