THÀNH VIÊN

Mạng lưới Hành động Cộng đồng Valencia

Để đồng tạo cơ hội cho hành động dựa vào cộng đồng và trao quyền nhằm tôn vinh và mang lại lợi ích cho những người đa dạng và tài năng của chúng ta.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Mexico mới phát triển mạnh
Quán cà phê NM
Nguyên nhân chung New Mexico
Cứu mạng lưới hành động vì trẻ em
EL CENTRO de igualdad y accion
Quan hệ đối tác vì cộng đồng hành động
Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico
Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ của New Mexico
VI