THÀNH VIÊN

Quan hệ đối tác vì cộng đồng hành động

Nhiệm vụ của chúng tôi là phá bỏ các hệ thống bất bình đẳng bằng cách đầu tư vào con người và gia đình để xây dựng sức mạnh, làm việc tại địa phương và lan rộng khắp New Mexico.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Làm cha mẹ theo kế hoạch của dãy núi Rocky
NMCAN
Liên minh tôn giáo New Mexico cho sự lựa chọn sinh sản
Cử tri bảo tồn New Mexico
Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ của New Mexico
EL CENTRO de igualdad y accion
Trung tâm Gia đình Châu Á New Mexico
VI