THÀNH VIÊN

Quan hệ đối tác vì cộng đồng hành động

Nhiệm vụ của chúng tôi là phá bỏ các hệ thống bất bình đẳng bằng cách đầu tư vào con người và gia đình để xây dựng sức mạnh, làm việc tại địa phương và lan rộng khắp New Mexico.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI