THÀNH VIÊN

Nguyên nhân chung New Mexico

Chúng tôi là mục tiêu chung của New Mexico và chúng tôi đang tập hợp mọi người từ mọi tầng lớp xã hội để xây dựng một nền dân chủ tốt hơn ở vùng đất mê hoặc của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng nền dân chủ phát triển mạnh khi chính phủ cởi mở, trung thực và có trách nhiệm giải trình với những người dân mà chính phủ phục vụ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tạo ra các kết quả công bằng phản ánh các cộng đồng đa dạng và các giá trị chung của chúng ta.

Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi hướng tới các giải pháp giúp giảm ảnh hưởng của đồng tiền trong chính trị, buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm giải trình, tạo ra một chính phủ đại diện hơn và đảm bảo rằng mọi lá phiếu đều được tính và các cuộc bầu cử của chúng ta phản ánh ý chí của người dân.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI