THÀNH VIÊN

OLÊ

OLÉ tổ chức những người New Mexico đang làm việc xung quanh các chiến dịch thay đổi chính sách nhằm trao quyền và làm giàu cho cộng đồng của chúng ta đồng thời thúc đẩy bình đẳng chủng tộc.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Quan hệ đối tác vì cộng đồng hành động
Trung tâm Gia đình Châu Á New Mexico
Gia đình lao động Mexico mới
Quỹ giáo dục ProgressNow New Mexico
Nguyên nhân chung New Mexico
Đội bóng trong mơ Mexico mới
Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ của New Mexico
CAVU
VI