THÀNH VIÊN

Tiếng nói của trẻ em ở New Mexico

Nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện tình trạng, phúc lợi và bình đẳng chủng tộc/sắc tộc của trẻ em, gia đình và cộng đồng ở New Mexico trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và an ninh kinh tế bằng cách thúc đẩy các chính sách công thông qua nghiên cứu đáng tin cậy và vận động hiệu quả.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Hội hoang dã
Quán cà phê NM
NMCAN
Quỹ giáo dục ProgressNow New Mexico
Chung Tay Cho Anh Em (T4B)
Cử tri bảo tồn New Mexico
Nguyên nhân chung New Mexico
CAVU
VI