THÀNH VIÊN

Đội bóng trong mơ Mexico mới

New Mexico Dream Team là một mạng lưới toàn tiểu bang cam kết tạo ra sức mạnh cho các gia đình đa thế hệ, không có giấy tờ và địa vị hỗn hợp hướng tới giải phóng. Thông qua các khóa đào tạo và phát triển khả năng lãnh đạo, chúng tôi nỗ lực để thu hút cộng đồng và các đồng minh của mình, nhằm trở thành những nhà lãnh đạo sử dụng lăng kính công bằng giữa các quốc gia, giới tính và chủng tộc—để phát triển và triển khai cơ sở hạ tầng tổ chức và vận động chính sách thay đổi đấu tranh nhằm xóa bỏ áp bức có hệ thống.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI