TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Bảng tham gia công dân New Mexico

Bảng Gắn kết Công dân New Mexico (NMCET) được thành lập vào năm 2008 như một dự án của Trung tâm Chính sách Công dân.

Nhiệm vụ của chúng tôi:

NMCET hình dung ra một New Mexico thịnh vượng, nơi Đa số người Mỹ mới (NAM) bao gồm các cộng đồng bị loại trừ theo lịch sử và có hệ thống — người da màu, phụ nữ, LGBTQ+ và thanh niên — nhận ra quyền tự do đầy đủ, phi thực dân hóa thông qua tiếp cận và đạt được công lý.

Chúng tôi đạt được mục đích này bằng cách sử dụng các nguyên tắc tác động tập thể, thống nhất các tổ chức đa dạng từ các lĩnh vực khác nhau xung quanh một chương trình nghị sự chung nhằm củng cố nền dân chủ của chúng ta. Công việc của chúng tôi củng cố các nỗ lực cấp cơ sở bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế, thúc đẩy các phương pháp hay nhất và đạt được các giải pháp mà không một nhóm nào có thể tự mình đạt được. Thông qua sự tham gia tích hợp của công dân – sự phối hợp liền mạch và chiến lược trong bầu cử, xây dựng cơ sở và vận động chính sách vấn đề – bàn và các đối tác của chúng tôi tạo ra nhiều cử tri quen thuộc hơn, xây dựng năng lực của các tổ chức dựa vào cộng đồng và các nhà lãnh đạo của họ, đồng thời giành chiến thắng trong các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của các bên liên quan của chúng tôi.

Những cộng sự của chúng ta:

The Table ban đầu được hình thành với một nhóm nòng cốt gồm 5 tổ chức đối tác. Trong 12 năm qua, Table đã phát triển bao gồm hơn 40 tổ chức tham gia công dân phi lợi nhuận từ khắp tiểu bang. Các đối tác bàn cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề, như cải cách dân chủ, cải cách thuế và ngân sách, công bằng kinh tế, quyền của người nhập cư và công bằng khí hậu. Các đối tác trong bàn hợp tác xung quanh các cơ hội chiến lược và phối hợp để huy động cử tri phi đảng phái, các chiến dịch chính sách công, nhắn tin được kiểm tra dữ liệu và hoạt động gắn kết công dân để xây dựng quyền lực cho các cộng đồng NAM.

Các ưu tiên chiến lược của NMCET:

Mục tiêu của NMCET hàng năm là: (1) tăng tỷ lệ phiếu bầu của cử tri NAM từ chu kỳ Tổng tuyển cử trước đó; (2) thu hút các cử tri NAM tham gia vào các chiến dịch chính sách công và giáo dục vấn đề quanh năm, và (3) đạt được sự gia tăng lợi tức đầu tư vào các tổ chức đối tác của NMCET để tiếp tục xây dựng chuyên môn và năng lực tham gia của công dân trong tiểu bang.

Các chiến lược bàn của chúng tôi để đáp ứng các mục tiêu này là: (1) thúc đẩy hành động tập thể và năng lực xung quanh chương trình nghị sự về sự tham gia của công dân và xây dựng quyền lực, (2) đặt nền tảng cho mọi quyết định đối với công việc tham gia của công dân dựa trên các phương pháp hay nhất dựa trên dữ liệu và (3) tạo ra một nền kinh tế có quy mô đảm bảo khả năng tiếp cận các công cụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện các chương trình thành công. Lựa chọn các hoạt động đầu ra mong muốn theo khu vực chương trình như sau:

Các Chiến Dịch Vận Động Cử Tri:

 • Đăng ký cử tri
 • Bỏ phiếu (GOTV)
 • vấn đề giáo dục

Vận động:

 • cải cách dân chủ
 • Công bằng kinh tế
 • Giáo dục trẻ em từ sớm
 • Công lý khí hậu
 • cải cách nhập cư
 • Phát triển kinh tế
 • Phối hợp điều tra dân số và tái phân chia khu vực

Phát triển & Hỗ trợ Mạng lưới:

 • Hỗ trợ kỹ thuật & chia sẻ công cụ:  Tăng lợi tức đầu tư vào NM cho các dịch vụ dùng chung và hiệu quả chi phí; Tăng cường cơ sở hạ tầng và năng lực của đối tác với:
  • hội thảo VAN (Mạng lưới kích hoạt cử tri);
  • Đào tạo thực địa trong suốt cả năm;
  • Đào tạo vận động/pháp lý;
  • Đào tạo về Truyền thông/Tường thuật; 
  • Các cuộc họp hàng tháng cho nhóm làm việc về Chủng tộc, Giới tính, Bình đẳng;
  • Các cuộc họp hàng quý cho nhóm công tác nhập cư; và
  • Đào tạo về các chủ đề hành chính và/tài chính cho đối tác
VI