THÀNH VIÊN

Chung Tay Cho Anh Em (T4B)

Tầm nhìn của T4B là, “Cùng nhau vì anh em (T4B) hình dung về sức khỏe và sự công bằng về sức khỏe cho các bé trai và thanh niên da màu (BYMOC) cũng như gia đình và cộng đồng của họ.” Sứ mệnh của T4B là “Cùng nhau vì Anh em, được dẫn dắt bởi cộng đồng & tình yêu thương, các đối tác trên khắp NM với các chàng trai & thanh niên da màu (BYMOC) & các đồng minh để xây dựng quyền lực, đòi công lý & tạo ra sự thay đổi.”

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI