TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Xây dựng thịnh vượng
Mexico mới

thông qua chính sách công và sự tham gia của công dân.

Được thành lập vào năm 2006, Trung tâm Chính sách Công dân khuếch đại tiếng nói của người dân New Mexico, đặc biệt là những người bị áp bức, trong các quyết định chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và quy trách nhiệm cho các quan chức New Mexico trong việc tạo ra loại thay đổi nhằm xây dựng sức mạnh biến đổi và phát triển cộng đồng thông qua tập thể trách nhiệm ở New Mexico.

tuyên bố-pat-davis-abq-hội đồng thành phố

Chúng ta làm gì

Trung tâm Chính sách Công dân triệu tập hơn 40 tổ chức phi lợi nhuận trong Bảng Tương tác Công dân New Mexico để tổ chức các chiến dịch chính sách công dựa trên vấn đề, huy động cử tri phi đảng phái, đồng thời phối hợp dữ liệu và nhắn tin để xây dựng quyền lực cho các cộng đồng của New Mexico.

thành viên của chúng tôi

Quan hệ đối tác chiến lược

Trên khắp các cộng đồng, các vấn đề và trên toàn tiểu bang, các thành viên của chúng tôi đang xây dựng sức mạnh cho người dân New Mexico.

Trên bản tin tức

Dòng thông tin - RSS ĐCSTQ trong Tin tức
  • Có lỗi, có thể là dòng thông tin hiện không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Đội của chúng tôi

Oriana Sandoval

Giám đốc điều hành

Melanie Aranda

Giám đốc điều hành

Hỗ trợ của bạn làm cho công việc của chúng tôi có thể.

Cùng nhau, chúng ta đang xây dựng một New Mexico tốt đẹp hơn.

VI