TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng trang web của Trung tâm Chính sách Công dân (hiện có tại www.civicpolicy.com) ("Trang web"), được sở hữu và điều hành bởi Trung tâm Chính sách Công dân ("chúng tôi" hoặc "chúng tôi"). Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này mỗi khi bạn truy cập lại Trang web. Ngày sửa đổi mới nhất sẽ được liệt kê bên dưới để bạn biết liệu các điều khoản có thay đổi kể từ lần cuối bạn truy cập Trang web hay không. Việc bạn sử dụng Trang web cho thấy bạn chấp nhận bị ràng buộc bởi các quy định của Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, đừng sử dụng Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung và đồ họa do Trung tâm Chính sách Công dân tạo ra trên trang web này đều thuộc sở hữu của Trung tâm Chính sách Công dân và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ cũng như các luật, quy định và chuyên luận của tiểu bang, liên bang và quốc tế. Bạn không được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, đăng hoặc phân phối nội dung này mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trung tâm Chính sách Công dân.

Nhãn hiệu của bên thứ ba thuộc về chủ sở hữu hợp pháp của họ.

HẠN CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN

Bạn không được sử dụng Trang web (a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, (b) theo cách sẽ vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác, (c) theo cách sẽ vi phạm quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền cá nhân khác của người khác hoặc tiết lộ thông tin bí mật mà không được phép, hoặc (d) theo cách xúc phạm, phỉ báng, bạo lực, tục tĩu, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động hoặc phản cảm theo các tiêu chuẩn chung về phép tắc .

Bạn cũng bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm tính bảo mật của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau: (a) cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có ủy quyền phù hợp; (b) cố gắng can thiệp vào việc liên lạc với bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua các phương tiện gửi vi-rút đến Trang web, quá tải, "lũ lụt", "gửi thư rác", "thả bom thư" hoặc "sự cố"; hoặc (c) chào mời hoặc quảng cáo. Vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi sẽ điều tra các sự cố có thể liên quan đến các vi phạm đó và có thể liên quan cũng như hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng có liên quan đến các vi phạm đó.

SỬ DỤNG TÀI LIỆU DO NGƯỜI DÙNG ĐĂNG

Người dùng đăng nhập vào Trang web có thể đăng tài liệu trên Trang web. Bằng cách đăng bất kỳ tài liệu nào, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng những tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức nào mà không cần bất kỳ sự cho phép bổ sung nào từ bạn và không có bất kỳ cân nhắc nào ngoài việc bạn tham gia Trang web. Bằng cách cung cấp tài liệu cho Trang web, bạn đang: (a) trao cho chúng tôi quyền không độc quyền trên toàn thế giới để sử dụng tên và/hoặc tên người dùng của bạn, cũng như mọi thông tin bổ sung mà bạn có thể đã cung cấp, trong bất kỳ tài liệu nào được chuẩn bị bởi hoặc cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện truyền thông nào, hiện được biết đến hoặc sau này được tạo ra, bằng tất cả các ngôn ngữ trên toàn thế giới; (b) cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh và hiển thị các tài liệu trên Trang web và liên quan đến các hoạt động khác dưới mọi hình thức hoặc phương tiện, hiện được biết đến hoặc sau này được phát minh ra, bằng tất cả các ngôn ngữ trên toàn thế giới; (c) đồng ý và tuyên bố rằng bạn không gửi tài liệu (i) vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác; (ii) vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền cá nhân khác của người khác; (iii) tiết lộ thông tin bí mật; (iv) xúc phạm, phỉ báng, bạo lực, tục tĩu, đe dọa, lạm dụng, hận thù, kích động hoặc phản cảm theo các tiêu chuẩn của phép lịch sự thông thường hoặc (v) nhận xét về các ứng cử viên chính trị; (d) tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi sử dụng tất cả bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác đối với bất kỳ và tất cả các tài liệu trong cách được dự tính bởi các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có quyền không đăng bất kỳ tài liệu người dùng nào và xóa tài liệu mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi.

BẢO LƯU QUYỀN

Chúng tôi có toàn quyền quyết định thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các khía cạnh của Trang web vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tùy ý đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ quyền nào của người dùng đối với việc sử dụng Trang web.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC

Trang web này và bất kỳ ứng dụng liên quan nào có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát những gì các trang web đó nói hoặc làm. Trung tâm Chính sách Công dân không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác, thực tiễn thu thập thông tin hoặc việc sử dụng thông tin họ thu thập được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung của các trang web đó. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của các trang web đó.

SỰ RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật của chúng tôi được tìm thấy đây.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LỖI HOẶC RẰNG MÁY CHỦ KHÔNG CÓ VIRUS MÁY TÍNH HOẶC CÁC CƠ CHẾ CÓ HẠI KHÁC. NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB DẪN ĐẾN NHU CẦU BẢO DƯỠNG HOẶC THAY THẾ THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC CHI PHÍ ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN VÀ DO HẬU QUẢ, TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, DÙ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, NGOẠI TỆ HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ DÙ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY HAY KHÔNG. TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TỪ TRANG WEB. HƠN THẾ NÀO, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TRÁCH NHIỆM HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ (1) LỖI, SAI LẦM HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG, (2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DƯỚI BẤT CỨ BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO DO BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP TỚI HOẶC SỬ DỤNG CÁC MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VIRUS, TROJAN HOẶC TƯƠNG TỰ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ/HOẶC (6) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI THƯ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN TẢI HOẶC CÁCH NÀO CÓ SẴN QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN GỬI CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC HÀNH VI PHẠM BẠI, CÔNG CỘNG HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ RỦI RO TÁC HẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ NHỮNG ĐIỀU NÀY TRÊN HOÀN TOÀN LÀ CỦA BẠN.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Trung tâm Chính sách Công dân, giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà thầu, người được cấp phép và đại lý ("Bên CCP") khỏi và chống lại mọi trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm cả luật sư ' phí) mà bất kỳ Bên CCP nào phải chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở khiếu nại về phỉ báng, vi phạm quyền riêng tư, vi phạm luật thuế, vi phạm bản quyền hoặc vi phạm nhãn hiệu phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này, việc bạn đăng nội dung lên trang web này, việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn không có khả năng bảo mật tài khoản của mình.

KHIẾU NẠI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản bao gồm các thông tin sau:

  • Mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;
  • Mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web;
  • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
  • Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ; Và
  • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của bạn.

Xin vui lòng địa chỉ thư của bạn như sau:

Trung tâm chính sách dân sự

Hộp thư bưu điện 27616

Albuquerque, NM 87125

THỜI HIỆU

Bất kỳ khiếu nại nào theo các Điều khoản sử dụng này phải được đưa ra trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh.

TỔNG QUAN

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn đủ tuổi hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình để tạo ra các nghĩa vụ pháp lý ràng buộc. Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang New Mexico, bất kể xung đột với các quy tắc pháp luật. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web sẽ được đệ trình lên tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Quận Bernalillo, New Mexico Nếu chúng tôi được yêu cầu ra tòa để thực thi bất kỳ quyền nào của mình, bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi chi phí và chi phí pháp lý nếu chúng tôi là bên thắng kiện. Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc thực thi nghiêm ngặt việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong các chính sách trên Trang web sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ quyền nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào của bất kỳ chính sách nào trên Trang web được tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thay thế bằng điều khoản tuân thủ luật hiện hành và phản ánh tốt nhất ý định của các bên.

KHẢ NĂNG SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn bằng cách đăng Điều khoản sử dụng đã sửa đổi trên trang web này. Việc bạn sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ của Trung tâm Chính sách Công dân cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với những điều này và bất kỳ Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này hoặc Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Trung tâm chính sách dân sự

Hộp thư bưu điện 27616

Albuquerque, NM 87125

E-mail: [email protected]

Điện thoại: (505) 842-5539

Cập nhật mới nhất:  Ngày 12 tháng 11 năm 2019

VI