THÀNH VIÊN

Cứu mạng lưới hành động vì trẻ em

Với tư cách là bộ phận vận động chính trị của Save the Children, chúng tôi đang xây dựng sự hỗ trợ để đảm bảo mọi trẻ em đều có một khởi đầu vững chắc trong cuộc sống. Chúng tôi đang làm điều này bằng cách ủng hộ giáo dục sớm chất lượng cao, chấm dứt nạn đói ở trẻ em ở Hoa Kỳ, đồng thời giáo dục và bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ của New Mexico
Tiếng nói của trẻ em ở New Mexico
Trung tâm Luật và Nghèo đói New Mexico
Gia đình lao động Mexico mới
Mexico mới phát triển mạnh
Dự án Semila
CAVU
Somos Un Pueblo Unido
VI