THÀNH VIÊN

Cứu mạng lưới hành động vì trẻ em

Với tư cách là bộ phận vận động chính trị của Save the Children, chúng tôi đang xây dựng sự hỗ trợ để đảm bảo mọi trẻ em đều có một khởi đầu vững chắc trong cuộc sống. Chúng tôi đang làm điều này bằng cách ủng hộ giáo dục sớm chất lượng cao, chấm dứt nạn đói ở trẻ em ở Hoa Kỳ, đồng thời giáo dục và bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI