Khí hậu Vấn đề chương trình

Công suất 4NM

Về dự án

Tại Power 4 NM, chúng tôi tin rằng bằng cách phát triển sức mạnh cộng đồng và khuếch đại tiếng nói của cộng đồng để cung cấp thông tin cho quá trình chuyển đổi năng lượng của NM và thúc đẩy những người ra quyết định của bang cam kết thực hiện các hành động táo bạo đối với khí hậu, chúng ta sẽ có thể định hình một hiện tại và tương lai trong sạch và thịnh vượng do tiền tuyến dẫn dắt các cộng đồng. Điều này sẽ cho phép chúng tôi trao quyền cho người dân New Mexico hàng ngày trở thành một phần của nền kinh tế tái tạo mới nổi.

VI