Khí hậu chương trình

NM thịnh vượng

Về dự án

Nuevo Mexico Prospera là một liên minh gồm các tổ chức công bằng kinh tế, xã hội và môi trường cấp cơ sở từ khắp tiểu bang hoạt động nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của tiểu bang đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Chúng tôi tin rằng các cộng đồng và những người lao động ở tuyến đầu bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu nên dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế bền vững mang lại việc làm được trả lương cao đồng thời bảo vệ nguồn nước, không khí và đất đai của chúng ta.

VI