Nền dân chủ Vấn đề chương trình

Hiện đại hóa cơ quan lập pháp NM

Về dự án

New Mexico là tiểu bang cuối cùng sử dụng “Cơ quan Lập pháp Công dân” - có nghĩa là các quan chức và nhân viên được bầu của chúng tôi trong Roundhouse đều không được trả lương. Điều này có thể có ý nghĩa khi tiểu bang của chúng ta được thành lập, nhưng hệ thống này không còn phục vụ cộng đồng của chúng ta nữa và ĐCSTQ tự hào là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa các cơ quan lập pháp và cơ sở hạ tầng của chúng ta. Điều này sẽ bao gồm tiền lương cho các nhà lập pháp, tăng năng lực cho nhân viên nội bộ được trả lương và tăng thời lượng của các phiên họp lập pháp của chúng tôi để đảm bảo các dự luật và chính sách quan trọng không bị đình trệ hoặc cắt giảm.

VI