Nền dân chủ Vấn đề chương trình

Đạo luật về quyền bỏ phiếu của NM

Về dự án

Cuộc đấu tranh giành quyền bầu cử vẫn rất quan trọng khi các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ đang cố gắng gây khó khăn hơn cho cử tri trong việc bỏ phiếu. Chúng tôi đang chứng kiến các chiến thuật đàn áp cử tri gia tăng trên toàn quốc – bao gồm các trở ngại trong việc đăng ký cử tri, hạn chế các lựa chọn bỏ phiếu sớm và lấy lại quyền truy cập vào các lá phiếu gửi qua thư. Trung tâm Chính sách Công dân đang hợp tác với các tổ chức vào năm 2023 để thông qua nhiều đạo luật về quyền bầu cử nhằm khôi phục quyền bầu cử của những người từng bị giam giữ trước đây, tăng khả năng tiếp cận bỏ phiếu cho các cộng đồng bộ lạc, giúp đăng ký cử tri dễ dàng hơn và mở rộng các lựa chọn bỏ phiếu của cử tri .

VI