Giáo dục Vấn đề quá khứ chương trình

Giáo dục Mầm non – Bỏ phiếu Có cho Trẻ em

Về dự án

Vào năm 2022, các cử tri đã nói rõ rằng New Mexico cần ưu tiên giáo dục sớm cho trẻ em trên toàn tiểu bang. Tu Chính Án Hiến Pháp 1 được thông qua với sự ủng hộ của 70%, tăng số tiền mà tiểu bang chúng ta đầu tư vào con em chúng ta. Bản sửa đổi Hiến pháp sẽ phân bổ khoảng $150 triệu cho Phòng Chăm sóc và Giáo dục Mầm non New Mexico để giáo dục mầm non và khoảng $100 triệu sẽ được chuyển đến Phòng Giáo dục Công cộng để cải thiện kết quả giáo dục cho những học sinh có nguy cơ. 

VI