Nền dân chủ Vấn đề chương trình

Bảo vệ bầu cử

Về dự án

Các cử tri nên cảm thấy an toàn khi họ bỏ phiếu – chấm hết. Trung tâm Chính sách Công dân hỗ trợ Bộ trưởng Ngoại giao của New Mexico và tiểu bang của chúng tôi Tuyên ngôn về Quyền của Cử tri và sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi để chống lại thông tin sai lệch và đe dọa cử tri. CCP hỗ trợ các đối tác cộng đồng của chúng tôi, những người đào tạo những người theo dõi cuộc thăm dò và giám sát cuộc thăm dò, tăng tính an toàn và độ tin cậy cho các cuộc bầu cử của chúng ta. 

VI