Thống đốc New Mexico thành lập Ủy ban kiểm đếm hoàn chỉnh để kiểm đếm công bằng và chính xác năm 2020

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Thống đốc New Mexico thành lập Ủy ban kiểm đếm hoàn chỉnh cho Thống kê dân số năm 2020 công bằng và chính xác

Santa Fe, NMHôm nay, Thống đốc Michelle Luján Grisham dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp thành lập Ủy ban Thống kê Toàn bộ của New Mexico – một nhóm các nhà lãnh đạo cộng đồng và chính phủ đáng tin cậy chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức dựa trên kiến thức của họ về cộng đồng địa phương nhằm khuyến khích phản hồi trong quá trình Điều tra dân số năm 2020.

Sau đây là tuyên bố của Oriana Sandoval, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách Công dân (CCP), liên quan đến việc thành lập Ủy ban Kiểm đếm Toàn diện của New Mexico:

Lệnh điều hành hôm nay là một điều tuyệt vời bước để đảm bảo có một số lượng chính xác các gia đình và trẻ em của NM bằng cách tăng cường hỗ trợ cho việc chuẩn bị điều tra dân số đang được tiến hành. Chúng tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của Thống đốc Lujan Grisham trong việc ưu tiên nhu cầu đếm công bằng và chính xác mọi gia đình ở New Mexico.

“Điều tra dân số năm 2020 đại diện cho hơn $7 tỷ tài trợ liên bang đang bị đe dọa để duy trì các chương trình thiết yếu cho phúc lợi của gia đình chúng ta như: Medicaid, SNAP và CHIP. Điều tra dân số cũng là chìa khóa để tài trợ cho cơ sở hạ tầng quan trọng mà các gia đình ở New Mexico của chúng ta cần phát triển như đường xá, trường học và bệnh viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với chính quyền tiểu bang của chúng tôi và nhiều nhóm cộng đồng tham gia vào một cuộc điều tra dân số chính xác để đảm bảo mọi người đều được tính, không có ngoại lệ và tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Đây là một cơ hội khác để thể hiện sức mạnh của các cộng đồng của chúng ta và để đấu tranh giành quyền đại diện cũng như các nguồn lực mà chúng ta cần.”

###

VI