TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Hãy nhận #VoteReady cho Cuộc bầu cử năm 2020

Trả lại lá phiếu vắng mặt của bạn

Bạn có một số lựa chọn để gửi lá phiếu vắng mặt của mình. Tuy nhiên, hãy luôn đảm bảo rằng dù bạn gửi nó qua đường bưu điện hay giao tận tay, bạn luôn làm theo tất cả các hướng dẫn để bảo quản nó trong phong bì bắt buộc và điền thông tin cử tri được yêu cầu dưới nắp riêng tư của phong bì gửi lại chính thức. Thông tin phải được cung cấp để lá phiếu của bạn được chấp nhận là chữ ký của bạn và bốn chữ số cuối của số an sinh xã hội của bạn.

Tất cả các lá phiếu vắng mặt phải bao gồm các thông tin được yêu cầu và phải được nhận trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử, ngày 3 tháng 11 năm 2020 để được chấp nhận và đếm.

Giao hàng tận tay

Bạn có thể gửi lá phiếu vắng mặt của mình đến văn phòng thư ký quận hoặc bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm hoặc Ngày bầu cử nào trong quận của bạn trước 7 giờ tối ngày 3 tháng 11 năm 2020. Bạn có thể tìm kiếm địa điểm bỏ phiếu gần bạn tại nmvote.org

Bằng hộp thả

Nhiều quận đã chọn thiết lập các thùng đựng phiếu bầu vắng mặt bên trong và bên ngoài các địa điểm bỏ phiếu để giúp việc gửi lại lá phiếu vắng mặt của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã thu thập danh sách các thùng phiếu trên toàn tiểu bang có sẵn ở đây nhưng cũng vui lòng kiểm tra với thư ký quận của bạn để biết thông tin mới nhất về địa điểm thùng nộp lá phiếu và giờ hoạt động.

Hạn chế giao hàng

Theo luật tiểu bang, chỉ có cử tri, người chăm sóc cử tri đó hoặc thành viên gia đình trực tiếp của cử tri đó mới có thể chuyển lá phiếu vắng mặt của cử tri đó đến thư ký quận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. “Gia đình trực hệ” có nghĩa là vợ/chồng, con cái, cha mẹ hoặc anh chị em ruột của cử tri. Nếu bất kỳ người nào trong số những người được ủy quyền này gửi lại lá phiếu đã gửi qua đường bưu điện của cử tri, họ phải ký vào phong bì gửi lại chính thức.

Theo dõi lá phiếu

Bạn có thể theo dõi tình trạng lá phiếu vắng mặt của mình ĐÂY. Trang web này sẽ cung cấp thông tin về việc thư ký quận có nhận được lá phiếu hay không và liệu nó có được chấp nhận hay không.

Bạn cũng có thể gọi cho thư ký quận tại địa phương của họ để biết thông tin về tình trạng lá phiếu vắng mặt của họ.

VI