TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Dự án tường thuật NM

Mục đích & Mục tiêu Dự án:

Trung tâm Chính sách Công dân (CCP) cố gắng tăng cường sự tham gia của những người dân New Mexico có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương vào các quy trình chính sách công có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Để thúc đẩy sứ mệnh này, ĐCSTQ đã tham gia cùng America Votes trong một nỗ lực hợp tác được gọi là Dự án tường thuật NM (NMNP). Dựa trên các giá trị và được hỗ trợ bởi nghiên cứu định tính và định lượng sâu rộng, NMNP đã nghiên cứu các cách để kết nối sâu sắc hơn với người dân New Mexico và truyền đạt tầm nhìn cũng như chương trình nghị sự bằng ngôn ngữ đích thực gây được tiếng vang, kích thích và thuyết phục.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP DỰ ÁN NM NARRATIVE

NMNP là kết quả của nghiên cứu này, ngày nay phục vụ như một bộ công cụ nhắn tin vô giá cho các đối tác và các bên liên quan trong toàn bộ lĩnh vực tham gia của công dân. Nó đang giúp các tổ chức cộng đồng, các quan chức dân cử, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn cách các cộng đồng bị thiệt thòi trong lịch sử nhìn nhận các vấn đề cũng như các giải pháp được đề xuất đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.

NMNP đặc biệt hữu ích trong việc cung cấp những hiểu biết cần thiết về tư duy của người Mexico mới. Điều này cho phép chúng tôi gặp gỡ mọi người ở nơi họ đang ở và do đó truyền đạt hiệu quả hơn về cách các chính sách ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình họ. Nó cung cấp cho chúng tôi các công cụ ngôn ngữ và tương tác để tăng cường sự tham gia của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, ít được đại diện trong quá trình dân chủ.

NMNP hoàn toàn là một công cụ phi đảng phái được sử dụng để giao tiếp và giáo dục ở cấp độ dựa trên giá trị về sự giao thoa giữa các vấn đề chính sách quan trọng và nền dân chủ của chúng ta.

Mọi quyền được bảo lưu ©. Tài liệu này chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích từ thiện hoặc giáo dục theo nghĩa của Mục 501(c)(3) của Bộ luật Doanh thu Nội bộ.

Việc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc chính trị đều bị nghiêm cấm. Không phần nào của cuốn sách này được phép sao chép hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện nào (điện tử, sao chụp, ghi âm hoặc cách khác) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà xuất bản.

Để biết thông tin về giấy phép và ủy quyền sao chụp các mục để sử dụng được phép, vui lòng liên hệ Oriana Sandoval tại Trung tâm Chính sách Công dân [email protected], hoặc Miguel Avitia tại Bình chọn Mỹ [email protected].

VI