TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Làm cách nào để gửi lại lá phiếu vắng mặt của tôi?

Chúng tôi biết cuộc sống có thể trở nên bận rộn, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như thời điểm mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt do đại dịch COVID-19. Vì lý do đó, chúng tôi muốn nhắc bạn về thời hạn gửi lại lá phiếu vắng mặt của bạn cho cuộc bầu cử sơ bộ NM năm 2020 và các cách khác nhau để gửi lại lá phiếu đó nhằm đảm bảo tiếng nói của bạn được lắng nghe thông qua lá phiếu của bạn. Đây là tất cả những gì bạn cần biết:

Thông tin quan trọng cần nhớ:

VI