THÀNH VIÊN

Liên minh vì sự thịnh vượng kinh tế địa phương

Sứ mệnh của AFLEP: tạo ra sự thịnh vượng kinh tế địa phương bằng cách tối đa hóa khả năng tiếp cận và cơ hội công bằng đối với các nguồn lực tài chính và văn hóa xã hội hỗ trợ các nền kinh tế thịnh vượng trên khắp New Mexico.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

VI