TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỰ

Công lý khí hậu

Vì một quá trình chuyển đổi công bằng giúp làm chậm cuộc khủng hoảng khí hậu ở New Mexico.

Nhóm tư pháp khí hậu tận tâm của chúng tôi đang làm việc ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang về các chính sách sẽ tăng cường năng lượng xanh và tạo ra một nền kinh tế bền vững cho các cộng đồng của chúng ta không phụ thuộc vào các ngành công nghiệp khai khoáng. CCP và các đối tác của chúng tôi cam kết đưa các cộng đồng trên khắp tiểu bang của chúng ta tham gia vào các cuộc trò chuyện về công bằng khí hậu để đảm bảo rằng tiếng nói từ khắp New Mexico được lắng nghe trong quá trình ra quyết định.

VI