THÀNH VIÊN

Alliance for Local Economic Prosperity

AFLEP’s mission: to create local economic prosperity by maximizing equitable access to, and opportunities for, financial and socio-cultural resources that support thriving economies throughout New Mexico.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

Quan hệ đối tác vì cộng đồng hành động
Các Gia Đình Mạnh Mẽ New Mexico, một chương trình Cùng Tiến Lên
Hội hoang dã
Dự án Semila
Mạng lưới Hành động Cộng đồng Valencia
Cứu mạng lưới hành động vì trẻ em
Nguyên nhân chung New Mexico
CAVU
VI